Vít S10T (Bu lông cao thế) S10T Blot ABPON CO., LTD.

Vít S10T (Bu lông cao thế) S10T Blot Vít S10T (Bu lông cao thế) S10T BlotĐường kính M16, M20, M22, M24, M27, M30Sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng cao, đảm bảo bởi tiêu chuẩn AISISS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410Loại nguyên vật liệu này có tính chống ăn mòn cao dư

read more

สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ สินค้าอุตสาหกรรมยอดนิยม

สินค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน 1. วัตถุดิบและชิ้นส่วน ( Material and Parts )คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบ

read more